Loading...

Tuesday, December 07, 2021

​Mahmuti: Kërkesa për t’i “dhënë diçka Serbisë”, kërkesë për t’i kënaqur ata që kryen gj,enocid në Kosovë

Kryetari i Qendrës “Gje,noci,di në Kosovë-Plagë e hapur”, Bardhyl Mahmuti në prag të takimit të paraparë për muajin korrik ndërmjet delegacionit të Kosovës dhe të Serbisë, ka deklaruar se kërkesa për t’i “dhënë diçka Serbisë” që të ajo ta njohë pavarësinë e shtetit tonë, është kërkesë për të kënaqur ata që kryen gje,noc,id në Kosovë.

Mahmuti në një opinion dërguar mediave, ka thënë se Serbia duhet të jap llogari për gjen,ocid,in që kreu në Kosovë, si dhe të ndriçojë fatin e mbi 1600 njerëzve që janë zhd,ukur gjatë procesit të fshehjes së gju,rmëv,e të gje,noci,dit;

Opinioni i plotë i Bardhyl Mahmutit:
Në prag të takimit të paraparë për muajin korrik ndërmjet delegacionit të Kosovës dhe të Serbisë, përfaqësuesit e Serbisë dhe argatët e tyre në Kosovë gjithnjë e më tepër përsërisin se në procesin e dialogut me Serbinë, Kosova duhet të jep diçka sepse, sipas kësaj logjike, “Serbia nuk mund të hu,mbë çdo gjë dhe se asaj duhet t’i jepet diçka nga Kosova”.

Aleksandar Vuçiqit, Ivica Daçiqit, Aleksandar Vulinit dhe të gjithë atyre që mendojnë si ata, u themi se që nga oku,pimi i Kosovës nga Serbia, populli shqiptar i Kosovës KA DHËNË:- Qindra mijëra vik,tima shqiptare gjatë realizimit të spast,rimit etn,ik të territoreve të Sanxhakut të Nishit dhe të Kosovës Verilindore.- Dhjetëra mijëra shqiptarë të vr,a,rë dhe qindra mijëra të tjerë të dë,bu,ar për në Turqi në periudhën pas lu,ft,ra,ve botërore;Vetëm gjatë lu,ft,ës 1998-1999, kur u zbatua politika e gj,eno,cid,it të shtetit serb mbi popullin shqiptar, KOSOVA KA DHËNË:

– 1392 fëmijë të vr,a,rë;- 1739 gra të v,ra,ra;- Mbi 10 mijë civilë tjerë të vr,a,rë të të gjitha moshave dhe të dy gjinive; Mbi 20 mijë gra të për,dhu,nu,ara se,ks,ual,isht;- Mbi 1 milion njerëz të dëb,uar me qëllim të spa,stri,mit etnik të Kosovës;- Shka,tërri,min e 100589 shtëpive të shqiptarëve;- Shk,atër,rimin e 358 objekteve shkollore shqipe;- Shkatë,rr,imin e 30 shtëpive kulturore shqiptare;- Shka,tërri,min e 93 biblio,tekave në vendbanimet shqiptare;- Shkat,ërri,min e 123 institucioneve shëndetësore;- Shkat,ërri,min e 220 objekteve të kul,tit fet,ar (215 xha,mi, teqe, tyrbe dhe 5 kis,ha ka,tol,ike).

Për pavarësinë e vet, Kosova ka dhënë shumë gj,ak dhe sakr,ifica dhe nuk ka çka jep asgjë më shumë. Përkundrazi, në kontekst të dialogut për normalizimin e marrëdhënieve ndërshtetërore:- Serbia DUHET TË JEP LLOGARI PËR GJ,ENOCI,DIN QË KREU NË KOSOVË!- Serbia duhet t’i jep drejtësisë ndërk,ombë,tare tërësinë e njerëzve të zinxhirit që kreu këtë gje,noc,id;- Serbia duhet të ndriçojë fatin e mbi 1600 njerëzve që janë zhd,uku,r gjatë procesit të fshehjes së gju,rmë,ve të gj,en,ocid,it;

Prandaj, kërkesa për t’i “dhënë diçka Serbisë” që të na njohë pavarësinë e shtetit tonë, që shpesh ambalazhohet “si kompromis që Kosova duhet të bëjë”, është kërkesë për të kënaqur ata që kryen gj,eno,cid në Kosovë.Aleksandar Vuçiqit, Ivica Daçiqit, Aleksandar Vulinit dhe të gjithë atyre që mendojnë si ta, qofshin në Kosovë apo gjetiu, u themi se çështja e njohjes së pavarësisë së Kosovës nga ana e Serbisë është çështje politike, që va,re,t edhe nga vullneti i saj. Ndërsa pranimi i kr,im,it të gje,noc,id,it në Kosovë është çështje e drejtësisë dhe duhet t’i imponohet Serbisë!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *