Loading...

Monday, January 17, 2022

Goran Stanishiq Dënohet Me 20 Vjet Bur|Gim Për Vr|Asjen E 13 CiviIëve Gjatë Iu Ftës Në Kosovë

Goran Stanishiq është dë.nuar me 20 vite bu.r.gim nga Gjy.kata Themelore në Prishtinë, pasi u gjet fajtor për vr.as.jen e 13 civ.ilëve në Sllovi të Lipjanit gjatë l.uf.tës së fundit në Kosovë.Aktgjy.kimi ndaj tij u shpall të martën nga kryetari i tu.rpit gjyk.ues, gjy.katësi Valon Kurtaj.

Sipas aktak.uzës së ngritur nga Prok.uroria Speciale e Republikës së Kosovës, i ak.uz.uari Goran Stanishiq, si pjesëtar i for.cës poli.core rezervë të Minis.trisë së Punëve të Brendshme të Serbisë, në muajin prill të vitit 1999, gjatë lu.f.tës në Kosovë, në kundërshtim me rregullat e të drejtës ndërkombëtare huma.nitare, gjatë një su.l.mi të gjerë dhe sistematik të for.cave ush.tarake parami.litare dhe pol.icore serbe kundër popullatës c.iv.ile shqiptare, në fshatrat Sllovi dhe Tërbovc, në bashkëveprim me pjesëtarë të tjerë të këtij njësiti, kishte marrë pjesë në dëb.imin e popullatës civ.ile shqiptare dhe në kr.yerjen e v.r.as.jeve dhe ve.primeve të tjera të kundërl.igjshme. /BetimipërDrejtësi/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *