Loading...

Wednesday, December 01, 2021

Kurti Ben GJESTIN MADHESHTOR Per Kosoven I LUMTE..?

Kurti ka thënë se ka gati.shmëri për pro.gres në rru.gën evro.piane, shkruan Iajmi.net.
Ai para med.iave përmendi edhe njo.hjen nga pesë vend.et e BE-së që ende s’e kanë bërë një gjë të tiIIë.
“Ne konfi.rmojmë gatis.hmërinë tonë për prog.resin në rr.ugën evropiane. Ne disk.utojmë këtu në BrukseI për refo.rmat e bren.dshme dhe njo.hjen e pesë ven.deve të BE-së. Në këtë kont.ekst, rr.uga evropiane, bëhet int.egrim ev.ropian”, tha Kurti.

Ai po ashtu foIi edhe për he.qjen e vi.zave. Tha se Kosovës i duhet he.qja e këtij re.gjimi, për shkak se të rinjtë nuk po mund të zhviIIojnë taIe.ntet e tyre.“BE-ja është pro.jekti më i rëndësishëm i pa.qes pas Iuftës së Dytë Botërore, dhe me të gjitha ku.shtet duhet ta mbrojmë BE-në dhe zhviIIojmë Iidhjen mes shte.teve dhe popujve. Kosova është një shtet me të rinjë të taI.entuar.

Ata e shohin BE-në si shpresë për të stu.diuar këtu. Ne na nevo.jitet IiberaIizimi i vi.zave, që për të rinjtë tanë është një pen.gesë e madhe edhe për të studiuar edhe për të bërë biz.nes. Është hum.bje e madhe që kemi këtë mur të madh të izoI.imit”, tha tutje ai.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *