Loading...

Saturday, November 27, 2021

PAMJE EKSKLUZIVE/ Hashim çlirimtari intervistë në gjermanisht gjatë viteve të 90-ta – Kjo qe u fol po habit gjithe vendin

Siç nuk e keni dë gjuar më parë, Thaçit me interv istë në gjerm,anisht gjatë viteve të 90-ta.Ish-pres,identi i Kosovës, Haxhim Thaçi, në vitet e 90-ta ka dhënë një in,tervistë për gjend,jen në Kosovë në gjuh ën gjermane.Thaçi ka folur gjer,manisht për bashkë,punimin me ndërkomb,ëtarët e ndihmën që ka dhënë NA TO e sht,etet tjera për vendi,n.Ai ka folur edhe për Konfer,encën e Rambu,jesë në Francë.

Thaçi ka përmen,dur punën e përba,shkët me ndërko,mbëtarët në Paris, Londër e Bruksel. Ndërsa, të tjer,ash ai ka përme,ndur edhe ndih,mën që ka dhënë NA TO në Kosovë, duke thë,në se ajo çfarë ka bë,rë Serbia ka qenë një tra gj,edi.Ish-preside,nti Thaçi ka dek,laruar se qyteta,rët e Kosovës nuk kanë mun dur që të jet,ojnë si sklle, vër e pa të ar,dhme derisa ka përm,endur edhe UÇK’në.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *