Loading...

Friday, January 14, 2022

Përforcohet Ushtria E Kosovës Me Pajisje Ushtarake

Dikasteri që udhëhiqet ka bërë kërkesë për t’u furnizuarm e kamionë të ndryshëm us htarakë.“Furnizim me kamionë të ndryshëm us htarakë, gjysmërimorkio dhe pirunierë fushorë, e ndarë në gjashtë pjesë: Pjesa 1 furnizim me kamionë us htarakë 4×4; Pjesa 2 furnzim me kamionë transportues us htrakë 6×6; Pjesa 3 furnzim me kamionë us htarakë 8×8; Pjesa 4 furnizim me kamionë us htrakë 4×4 për autoshkollë dhe kamionë 4×4 transportues me ngarkesë të mbyllur; Pjesa 5 furnzim me gjysmërimorkio; Pjesa 6 furnizim me pirunirë fushorë”, thuhet në titullin e kontratës, i dhënë nga autoriteti kontraktues.

Në njoftim bëhet me dije se vlera e kontatës fillimisht është 4. 110 000,00 euro,
“AK i MM, ka për qëllim që të lidhë një kontratë për furnzimin me një OE, që do të ketë kapacitet të kryejë furnzim me kamionë të ndryshëm us htarakë, gjysmë-rimorkio dhe pirunierë fushorë, e ndarë në shtatë pjesë: Pjesa 1 furnozim me kamionë ushtarakë 4×4; Pjesa 2 furnzim me kamionë transportues ushtrakë 6×6; Pjesa 3 furnzim me kamionë us htarakë 8×8; Pjesa 4 furnizim me kamionë us htrakë 4×4 për autoshkollë dhe kamionë 4×4 transportues me ngarkesë të mbyllur; Pjesa 5 furnzim me gjysmërimorkio; Pjesa 6 furnizim me pirunirë fushorë;

Furnizim me kamionë të ndryshme us htarakë, gjysmë- rimorkio dhe pirunierë fushorë, e ndarë në gjashtë pjesë, duhet të behet sipas specifikimit teknik te kërkuar dhe TeR të përcaktuar në dosjen e tenderit dhe në njoftimin për kontratë me qëllim të ngritjes se 0peraci0nalitetit dhe efikasitetit në kryerjen e detyrave sipas misi0nit të MM-së”, thuhet në përshkrimin e shkurtër të lëndës së kontratës”.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *